Üyelik Sözleşmesi – 

1. Taraflar
a) marmatek.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Sanayi Mah. Teknopark İstanbul. No:1-2C-2210 34906 Pendik İstanbul Türkiye adresinde mukim Marmatek Mühendislik Endüstriyel Test Ölçüm ve Otomasyon San.ve Tic.Ltd.Şti (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır).
b) marmatek.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı ’nın sahip olduğu internet sitesi marmatek.com’ dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, marmatek.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, satıcı’ nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, marmatek.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından satıcı’ ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, satıcı’ nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye, marmatek.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, marmatek.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. marmatek.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve
düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin satıcı’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Satıcı ’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Satıcı, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, marmatek.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden satıcıdan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcı’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat ve olası rucu talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Satıcı’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, satıcı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. marmatek.com internet sitesi yazılım ve tasarımı satıcı mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları, ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler
ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye , bunları haksız kullanması halinde tüm hukuki ve cezai mesuliyetinin kendisinde olduğunu bilir ve kabul eder.
3.11. Satıcı tarafından marmatek.com internet sitesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde kullanıcıların siteye erişmek için kullandıkları internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, tarayıcı tipi, lokasyon bilgileri, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi ve diğer birtakım bilgiler toplayabilir. marmatek.com ,bu verileri size daha etkin hizmet verebilmek adına ürün ve kampanya bilgilerini sunmak için kullanır.
3.12. Satıcı, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya satıcıya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) satıcı
ve marmatek.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. marmatek.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye marmatek.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu ve bunu bildiğini kabul etmiş sayılır.
3.14. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler marmatek.com dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının üyelik kaydı yaparken 18 yaşından büyük olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının 18 yaşından küçük olmasına rağmen üyelik kaydı açıp, alış veriş yapmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
3.15. marmatek.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi
bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya marmatek.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.16.Satıcı, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın yeni sözleşmeler bakımından her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm ,yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.17. Taraflar, satıcı’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.18. Satıcı, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya satıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Satıcı, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini, herhangi bir tazmin yükümlülüğüne muhatap olmaksızın, iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
Satıcı

Üye
Marmatek Mühendislik Endüstriyel Test Ölçüm ve Otomasyon San.ve Tic.Ltd.Şti